Facebook Live Chat
Trang chủ > Lập trình Java

Lập trình hướng đối tượng với Java

2017-03-20

      Java là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng (OOP) và dựa trên các lớp (class). Khác với phần lớn ngôn ngữ lập trình thông thường, thay vì biên dịch mã nguồn thành mã máy hoặc thông dịch mã nguồn khi chạy, Java được thiết kế để biên dịch mã nguồn thành bytecode, bytecode sau đó sẽ được môi trường thực thi (runtime environment). Cú pháp Java được vay mượn nhiều từ C & C++ nhưng có cú pháp hướng đối tượng đơn giản hơn và ít tính năng xử lý cấp thấp hơn. Do đó việc viết một chương trình bằng Java dễ hơn, đơn giản hơn, đỡ tốn công sửa lỗi hơn.

      Khóa học “Lập trình Java OOP” nhằm hướng tới xây dựng cho sinh viên nắm chắc các khái niệm cơ bản về OOP thông qua ngôn ngữ Java. Một mặt, giúp sinh viên đảm bảo được việc học lập trình Java ở Học viện kỹ thuật Mật mã trong các môn học như :

 • Kỹ thuật lập trình (năm 2)
 • Lập trình hướng đối tượng OOP (năm 3)

Đặc biệt, đối với sinh viên chuyên ngành “Kỹ thuật phần mềm nhúng và di động” đây là nền tảng để sinh viên học những năm chuyên ngành với các bạn chọn “Lập trình di động với Android”. Khóa học “Lập trình Java OOP” hướng tới xây dựng cho sinh viên khả năng lập trình ứng dụng sử dụng Java làm nền tảng để sinh viên có khả năng tự phát triển học tập theo các hướng khác như: Lập trình web với java EE, lập trình Mạng (backend, frontend)……

I. Kết thúc khóa học học viên sẽ có khả năng :

 • Hiểu về ngôn ngữ lập trình Java
 • Biết cách thiết lập môi trường cho ứng dụng Java
 • Nắm được cấu trúc của chương trình Java
 • Sử dụng thành thạo được công cụ NetBean
 • Biết cách nhập dữ liệu từ bàn phím và xuất dữ liệu ra màn hình
 • Biết cách thực hiện các phép toán số học và các hàm toán học

II. Phân bố thời lượng chương trình:             

Bài 1

 Làm quen với ngôn ngữ Java

 • Giới thiệu chung về ứng dụng ngôn ngữ Java
 • Môi trường để lập trình Java
 • Chương trình java đầu tiên
 • Dịch và chạy chương trình java
 • Tài liệu và giáo trình để học và thực hành Java

2h

Bài 2

 Các kiểu dữ liệu, toán tử

 • Kiểu dữ liệu
 • Toán tử và biểu thức trong Java
 • Những lưu ý khi lập trình Java sử dụng các IDE khác nhau
 • Thực hành

2h

Bài 3

Câu lệnh điều kiện

 • Câu lệnh if-else
 • Câu lệnh switch case
 • Thực hành

2h

Bài 4

 Vòng lặp

 • For
 • While
 • Do while
 • Thực hành

4h

Bài 5

 Mảng

 • Mảng một chiều
 • Mảng hai chiều
 • ArrayList
 • Chuỗi
 • Thực hành

4h

Bài 6

Các khái niệm về lập trình hướng đối tượng

 • Lịch sử ngôn ngữ lập trình
 • So sánh lập trình thủ tục và lập trình hướng đối tượng
 • Các khái niệm cơ bản về hướng đối tượng: sự trừu tượng hóa, đối tượng, lớp, phương thức,…
 • Các đặc điểm cơ bản của hướng đối tượng: tính đóng gói (encapsulation), tính kế thừa (inheritance), tính đa hình (polymorphism),…

2h

Bài 7

 Lớp, đối tượng và tính đóng gói (Class, Object & Encapsulation)

 • Định nghĩa và sử dụng lớp, các phương thức và thuộc tính của lớp
 • Nạp chồng phương thức (Overloading)
 • Phương thức khởi tạo (Constructors)
 • Đóng gói và che giấu thông tin
 • Các kiểu dữ liệu cơ bản và đối tượng, giải thích các lớp bao (Wrapper class)
 • Giải thích các khái niệm: tham chiếu this, thành viên static, package
 • Thực hành

6h

Bài 8

 Kế thừa (Inheritance)

 • Khái niệm về kế thừa
 • Các loại quan hệ kế thừa
 • Cài đặt quan hệ kế thừa trong java
 • Quyền truy cập và che giấu thông tin
 • Định nghĩa lại phương thức
 • Constructors trong kế thừa, từ khóa super, thành viên final
 • Tái sử dụng bằng quan hệ kế thừa (is-a), phân biệt với quan hệ kế thừa (has-a)
 • Thể hiện tính đa hình
 • Đa kế thừa, lớp trừu tượng (Abstract class) và giao diện (Interface)
 • Thực hành

8h

Bài 9

 Đa hình (Polymorphism)

 • Khái niệm về đa hình
 • Chuyển kiểu lên (upcasting), chuyển kiểu xuống (downcasting)
 • Liên kết tĩnh và Liên kết động (Static/Dynamic Binding)
 • Toán tử instanceof
 • Lớp và phương thức trừu tượng (Abstract method/class)
 • Giao diện và đa kế thừa (Interface)
 • Mẫu thiết kế(Template method)
 • Abstract class vs Interface
 • Thực hành

8h

Bài 10

  Ngoại lệ (Exception)

 • Khái niệm về ngoại lệ
 • Ném và bắt ngoại lệ
 • Ném lại ngoại lệ
 • Định nghĩa ngoại lệ mới
 • Xử lý ngoại lệ trong constructor
 • Thực hành

2h

Bài 11

  Luồng dữ liệu và tệp (Streams & File)

 • Các khái niệm về luồng dữ liệu
 • Các luồng dữ liệu đọc/ghi và xử lý file: input-output stream, reader-writer…
 • Lớp File
 • Chuổi hóa đối tượng
 • Truy cập tệp tuần tự
 • Truy cập tệp ngẫu nhiên

4h

 

  Project cơ bản

 

 

  Project tổng quát kết thúc khóa học

Tại nhà