Facebook Live Chat
Trang chủ > Lập trình C

Lập trình C cơ bản trên ACT

2016-01-18

1.Thông tin chung

Với khóa học này, Học viện ACT muốn thay đổi quan điểm trong cách tiếp cận vấn đề lập trình trong đào tạo chuyên ngành an toàn thông tin.

          Thay vì sử dụng chương trình đào tạo đại trà được sử dụng bởi hầu hết các trường đại học, thay vì sử dụng các ví dụ "kinh điển" được sử dụng trong hầu hết các tài liệu về lập trình C,... khóa học "Lập trình C căn bản" của Học viện ACT được thiết kế bởi các giảng viên của Khoa An toàn thông tin với định hướng kiến thức phục vụ tốt nhất cho học tập, nghiên cứu về an toàn thông tin, với các ví dụ gắn liền với các bài toán thực tế trong an toàn thông tin.

          Đúng như tên gọi, khóa học này chỉ đề giới hạn trong những kiến thức lập trình căn bản, phù hợp với mọi đối tượng người học. Kiến thức khóa học này là cơ sở vững chắc để nghiên cứu những kiến thức sâu hơn và để học (tự học) các ngôn ngữ lập trình khác không kém phần quan trọng cho an toàn thông tin, như Perl, Python, PHP.

2.Thời lượng và tổ chức khóa học

Thời lượng: 25 buổi * 02h/buổi

Tất cả các buổi học đều diễn ra tại phòng máy.

           Mỗi tuần chỉ 02 buổi học để học viên có đủ thời gian để ôn luyện kiến thức của các buổi học đã qua, từ đó có thể phát hiện ra những vấn đề vướng mắc để trao đổi với giảng viên ở buổi học tiếp theo.

3. Nội dung khóa học

Chương 1: Tổng quan về lập trình và thuật toán
Bài 1 Vai trò của lập trình trong an toàn thông tin
Bài 2 Mô tả thuật toán bằng sơ đồ khối
Bài 3 Mô tả thuật toán bằng ngôn ngữ tự nhiên hoặc giả mã
Bài 4 Vấn đề lựa chọn các thuật toán đã biết
Bài 5 Mức độ chi tiết của thuật toán
Chương 2: Hệ đếm và biểu diễn số trong máy tính
Bài 1 Bộ nhớ và thanh ghi của máy tính
Bài 2 Hệ cơ số 2
Bài 3 Hệ cơ số 16
Bài 4 Kiểu dữ liệu số nguyên trong lập trình
Chương 3: Các thành phần cơ bản của C
Bài 1 Chương trình Hello world bằng ngôn ngữ C
Bài 2 Cấu trúc tổng quát của một chương trình C
Bài 3 Tập ký tự
Bài 4 Tập từ khoá
Bài 5 Kiểu dữ liệu và biến
Bài 6 Vào ra dữ liệu cơ bản (hàm scanf và printf)
Bài 7 Quy tắc đặt tên
Bài 8 Quy tắc viết chương trình (coding convention)
Bài 9 Các lỗi cú pháp thường gặp khi lập trình
Chương 4: Biến, hằng và vào ra dữ liệu
Bài 1

Các kiểu dữ liệu cơ sở trong C

  • Kiểu số nguyên
  • Kiểu số thực
  • Kiểu ký tự
Bài 2 Hàm sizeof
Bài 3 Biến và hằng
Bài 4 Chuyển đổi kiểu dữ liệu
Bài 5 Các hàm vào ra dữ liệu (scanf, printf, gets, puts, getch, getchar, ...)
Bài 6 Vấn đề an toàn đối với hàm xuất dữ liệu
Chương 5: Phép toán và biểu thức trong C
Bài 1 Các phép toán trong C
Bài 2

Vai trò đặc biệt của các phép toán trên bit

  • Phép toán trên bit trong mật mã
  • Phép toán trên bit trong kiểm soát truy cập
  • Các dạng cờ
Bài 3 Thứ tự ưu tiên các phép toán
Chương 6: Cấu trúc điều khiển trong C
Bài 1 Cấu trúc rẽ nhánh (if ... else)
Bài 2 Cấu trúc rẽ nhánh (switch ... case)
Bài 3 Cấu trúc vòng lặp (for)
Bài 4 Cấu trúc vòng lặp (while và do ... while)
Chương 7: Hàm
Bài 1 Khái niệm hàm
Bài 2 Trả kết quả qua tên hàm
Bài 3 Trả kết quả qua tham số
Bài 4 Biến cục bộ
Bài 5 Vấn đề chồng chất tên hàm trong C
Chương 8: Mảng
Bài 1 Khái niệm mảng một chiều
Bài 2 Truy xuất phần tử mảng một chiều
Bài 3 Một số bài toán trên mảng một chiều
Bài 4 Mảng một chiều trong các bài toán an toàn thông tin
Bài 5 Mảng nhiều chiều
Chương 9: Con trỏ
Bài 1 Khái niệm con trỏ
Bài 2 Cấp phát và giải phóng bộ nhớ kiểu C
Bài 3 Cấp phát và giải phóng bộ nhớ kiểu C++
Bài 4 Thao tác trên con trỏ
Bài 5 Mối quan hệ giữa con trỏ và mảng
Bài 6 Truyền tham số cho hàm qua con trỏ
Bài 7 Cấp phát bộ nhớ bên trong một hàm
Bài 8 Ép kiểu trên con trỏ
Chương 10: Xâu ký tự
Bài 1 Khái niệm xâu ký tự
Bài 2 So sánh xâu ký tự
Bài 3 Gán giá trị giữa các xâu ký tự
Bài 4 Một số hàm thao tác với xâu ký tự
Bài 5 Ký tự đặc biệt trong xâu ký tự
Bài 6 Xâu ký tự trong bài toán phân tích log
Bài 7 Vấn đề đối sánh xâu ký tự với biểu thức chính quy
Chương 11: Thao tác với tập tin
Bài 1 Phân loại tập tin
Bài 2 Các thao tác căn bản trên tập tin
Bài 3 Thao tác với tập tin văn bản
Bài 4 Thao tác với tập tin nhị phân
Chương 12: Cấu trúc
Bài 1 Kiểu dữ liệu có cấu trúc
Bài 2 Truy xuất các trường của một cấu trúc
Bài 3 Gán giá trị cho cấu trúc
Bài 4 Các vấn đề thường gặp trong cấu trúc
Bài 5 Danh sách liên kết